axudas

Programa Kit Dixital

AXUDAS IDAE

IGAPE CRECEMENTO

PEL EMPRENDE 2024

MARCO DE APOIO AO INVESTIMENTO INDUSTRIAL NO SGPIYME

SGIPYME conta cun Marco de Apoio ao Investimento Industrial que se basea en dous puntos:   

 1.  Programas de apoio e axuda. 
 2.  Ou servizo de asesoramento Financia_Industria. 

1. Programas de apoio e axuda

Fondo de Apoio ao Investimento Produtivo Industrial (FAIIP). 

Trátase dun fondo financiado a través de dúas Xerais Orzamentos estatais e xestionado por unha empresa pública (SEPIDES) que financia investimentos a longo prazo e estratéxicos no sector, especialmente a adquisición de inmobilizado en investimentos produtivos:

 • Creación de establecementos industriais  
 • Traspaso de establecementos industriais  
 • Melloras e/ou modificacións de liñas de produción e procesos 

  Está financiado:  

 • Bens materiais: obra civil, edificios e instalacións, aparellos e equipamentos de produción  
 • Inmobilizado intanxible:
  • Software específico vinculado ao proceso produtivo
  • Patentes, licenzas, marcas comerciais e similares
  • Investigación e desenvolvemento directamente vinculados ao proceso produtivo e aos aparellos e equipamentos de produción que foron cualificados como conceptos bancables
 • Facturas:
  • Gastos de persoal propio e colaboracións externas necesarias para o deseño e/ou redeseño de procesos, directamente vinculados aos dispositivos e equipamentos incluídos nesta partida. 
  • Gastos relacionados coa cualificación crediticia da empresa, vinculados á solicitude de financiamento  
  • Gastos de auditoría de contas no caso de empresas que sexan obrigadas a ser auditadas, durante a vida do financiamento concedido    

Financia operacións a longo prazo mediante préstamos (10 anos con 3 períodos de carencia ), préstamos participativos, participación minoritaria e temporal en capital ou fórmulas mixtas.   

Toda a información en: https://www.sepides.es/fondo_faiip   

 
Programa de axudas a proxectos de I+D+i no ámbito da Industria Conectada 4.0. (Financiamento_ACTIVO).   

Trátase dun programa que ofrece apoio a proxectos de I+D+i que avancen cara á transformación dixital da empresa industrial e/ou dous procesos produtivos que se enmarcan nas seguintes prioridades temáticas:  

 • Plataformas de interconexión para a cadea de valor da empresa (software) 
 • Solucións para o tratamento avanzado de datos (software)  
 • Solucións de intelixencia artificial (software)  
 • Proxectos de simulación industrial (xemelgo dixital, software)  
 • Deseño e fabricación aditiva (simulación 3D, novos procesos de I+D+i ou novos materiais e tintas…)  
 • Proxectos de realidade aumentada, realidade virtual e visión artificial  
 • Robótica colaborativa e cognitiva (polo menos un robot físico); Sensorial

O programa ten dúas liñas de actuación:

Liña
ACTIVO - PYME
ACTIVA – Grandes implementacións

Beneficiarios

pemes

Pemes e grandes empresas

Financiamento

Préstamos a 5 anos (2 períodos de carencia) + Subvención

Préstamos a 10 anos (3 períodos de carencia) + Subvención

Dispositivos e equipamentos de produción

Gastos de persoal

Conceptos fundamentais de gasto

Infraestrutura de hardware

Custos de material e instrumentos de inventario

Gastos de colaboración externa

Contratar custos de investigación, contribucións e patentes

Efecto incentivador

NON N

SI

Intensidades máximas de axuda a conceder en termos de SBE (art. 15 OB)

Liña
CATEGORÍA
% INTENSIDAD
AXUDA MÁXIMA

ACTIVO – PEME

Todos

50% PEME

200.000 €

Investigación industrial

70% pequeno

60% mediano

50% grande

20 millóns de euros por empresa e por proxecto de investimento

ACTIVE – Grandes implementacións

Desenvolvemento experimental

>45% pequeno

35% mediano

25% grande

15 millóns de euros por empresa e por proxecto de investimento

Innovación en procesos e organización

50% PEME

15% grande

7,5 millóns de euros por empresa e por proxecto de investimento

Bases da Orde: Orde ICT/713/2021, do 29 de xuño (BOE 06/07/2021)

Toda a información en: https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx

Programa de axudas aos plans de innovación e sustentabilidade do sector

 • Este programa financia plans de innovación e sustentabilidade (mellora ambiental e eficiencia enerxética) a empresas industriais coas seguintes prioridades temáticas: Economía circular e ecoinnovación aplicada á mellora das cadeas de valor.
 • Descarbonización, eficiencia enerxética, novas fontes de enerxía renovables e redución de emisións contaminantes.
 • Materiais e produtos avanzados
 • Innovación en procesos de calidade e seguridade
 • As innovacións no proceso de produción non abarcan dous materiais e produtos avanzados.
Liña
Liña de Investigación, Desenrolo e Innovación
Liña de Innovación en Sostibilidade e Eficiencia Enerxética

Financiamento

Préstamos a 10 anos (3 períodos de carencia) + Subvención

Préstamos a 10 anos (3 períodos de carencia) + Subvención

Custos de material e instrumentos de inventario

Edificio e instalacións

Conceptos de gasto fundamentais

Custos de investigación por contrato, coñecementos e patentes

Activos intanxibles

Colaboracións externas

Efecto incentivador

SI

SI

Intensidades máximas de ayuda a conceder en términos de SBE (art. 14 OB)

Liña
CATEGORÍA
% INTENSIDADE
AXUDA MÁXIMA

Proxectos de investigación industrial.

70% pequeno

60% mediano

50% grande

Préstamos a 10 anos (3 períodos de carencia) + Subvención

Liña de Investigación, Desenvolvemento e Innovación

Proxectos experimentais de desenvolvemento.

45% pequeno

35% mediano

25% grande

15 millóns de euros por empresa e por proxecto de investimento

Proxectos de innovación en materia de organización e procesos.

50% pequeno

50% mediano

15% grande

7,5 millóns de euros por empresa e por proxecto de investimento

Liña de Innovación en Sostibilidade e 

Proxectos de protección ambiental.

60% pequeno

50% mediano

40% grande

15 millóns de euros por empresa e por proxecto de investimento

Eficiencia enerxética

Proxectos de eficiencia enerxética.

50% pequeno
40% mediano
30% grande

10 millóns de euros por empresa e por proxecto de investimento

Orde base: Orde ICT/789/2021, do 16 de xullo (BOE 23/07/2021)

Toda a información en: https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-IDI/Paginas/Index.aspx

Programa de apoio a proxectos estratéxicos para a transición industrial – PERTE do vehículo eléctrico e conectado

Este programa, totalmente novo dentro da SGIPYME, está incluído no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e ten como obxectivo apoiar grandes proxectos innovadores, de carácter vertebrador no territorio, que supoñan unha verdadeira transformación da industria en termos de eficiencia enerxética, sustentabilidade e transformación dixital, e que abranguen a maioría dos compoñentes dunha cadea de valor industrial. Deberán realizarse en cooperación por grupos, consorcios ou asociacións de empresas do sector industrial, incluídos os servizos industriais, e deberán contar cunha participación significativa das pemes.

O 13 de xullo de 2021, o Consello de Ministros declarou o desenvolvemento dun ecosistema para a fabricación do Vehículo Eléctrico e Conectado (PERTE VEC) como primeiro Proxecto Estratéxico de Recuperación Económica e formación.

Bases Orde: Orde ICT/1466/2021, do 23 de decembro https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/23/ict1466

Beneficiarios: (art. 5 OB)

 • colectivos sen personalidade xurídica propia
 • mínimo 5 entidades non pertencentes ao mesmo grupo
 • O 40% das entidades deben ser pemes
 • Admitidos CNAE > Anexo I

Bloques: (art. 8 OB)

OBRIGATORIO
COMPLEMENTARIOS
TRANSVERSALES

Fabricación e montaxe de equipos orixinais (OEM)

Fabricación de compoñentes de vehículos intelixentes.

Plan de Economía Circular

Fabricación de pilas ou pilas de hidróxeno.

Conectividade de vehículos eléctricos.

Plan de dixitalización

Fabricación doutros compoñentes esenciais adaptados ao vehículo eléctrico e conectado.

Fabricación de sistemas de recarga.

Plan de Formación e Reciclaxe Profesional

Liñas de actuación: (art. 9 OB)

I+D+i
SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA ENERXÉTICA
AXUDAS REXIONAIS
FORMACIÓN

Investigación industrial

Medidas de protección ambiental

Creación de novo establecemento industrial (nova actividade)

Vinculado ao Plan de Formación Transversal

Desenvolvemento experimental

Medidas de aforro ou eficiencia enerxética

Modificación das liñas de produción

Innovación en organización

Innovación de procesos

Estudos de viabilidade previos á investigación industrial

Gastos financiables: (art. 10 OB)

I+D+i
SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA ENERXÉTICA
AXUDAS REXIONAIS
FORMACIÓN

Gastos de persoal

Dispositivos e equipamentos de produción

Dispositivos e equipamentos de produción

Gastos de persoal formador

Amortización de instrumentos e material de inventario

Edificio e instalacións

Edificio e instalacións

Gastos de material e subministración

Gastos contractuais de investigación, coñecementos técnicos, patentes, licenzas...

Activos intanxibles vinculados á transferencia de tecnoloxía (patentes, licenzas...)

Activos intanxibles vinculados á transferencia de tecnoloxía (patentes, licenzas...)

Colaboracións externas

Intensidades brutas máximas: (art. 16 OB)

2. El servicio de asesoramiento Financia_Industria

El servicio de asesoramiento Financia_Industria es un servicio de asesoramiento gratuito y personalizado sobre financiación pública para aquellas empresas que deseen llevar a cabo un proyecto industrial.

El servicio informa sobre las diferentes fuentes de financiación pública disponibles en todas las administraciones para ese perfil de proyecto; y realiza una maduración conjunta del proyecto de forma que se aumente la probabilidad de éxito en la recepción de fondos públicos.

PASO 1

Visita: https://industria.serviciosmin.gob.es/DGIPYME_Asesoramiento

Paso 2

Nuestros técnicos estudiarán preliminarmente tu proyecto y te propondrán una fecha y hora

Paso 3

En la fecha y hora acordada > Llamada o videoconferencia de asesoramiento

Que programas de financiamento son máis axeitados para financiar os teus proxectos ?

Resolución de dúbidas sobre as diferentes opcións válidas para cada proxecto

Asesoramento sobre a correcta definición do proxecto, necesario para o éxito da solicitude

Toda a información pódese atopar na seguinte ligazón: https://plataformapyme.es/eses/Financiacion/Paginas/ApoyoFinanInd.aspx

3. Ligazóns de interese

Portal de axudas: http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx

Portal PEME – Busca de Axudas: https://plataformapyme.es/es-es/AyudasPublicas/Paginas/BuscadorAyudas.aspx

Portal da FAIIP: https://www.sepides.es/fondo_faiip

Buzón oficial de resolución de dúbidas: financial_industria@mincotur.es

Twitter – noticias sobre financiamento: @Finan_Industria