Política de Privacidade e Cookies

Unha das prioridades da Deputación da Coruña é garantir o dereito fundamental á protección dos datos persoais, tanto para os usuarios que interactúan coa administración como para os empregados públicos ao seu servizo.

Neste sentido, a Deputación da Coruña sinala que o tratamento dos datos persoais que fose necesario para o desenvolvemento das súas competencias axustarase escrupulosamente ao disposto no Regulamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Persoal do Parlamento Europeo e do Consello. 2016/679, do 26 de abril de 2016 (RXPD), Lei orgánica 3/2018, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, e a súa normativa de desenvolvemento ou conexa que resulte de aplicación na actualidade ou no futuro.

A presente Política de Privacidade ten por obxecto informar ás persoas físicas que faciliten os seus datos persoais, e/ou aos do seu representante (en diante, o interesado), respecto de quen se solicite información, dos aspectos concretos relativos ao tratamento dos mesmos. . os seus datos, as finalidades dos tratamentos, os datos de contacto para exercer os seus dereitos, os prazos de conservación da información e as medidas de seguridade, entre outros.

A política aplicarase tanto á información recollida directamente a través dos diferentes servizos da Deputación da Coruña, como a través da súa páxina web, os seus subdominios e a sede electrónica. É necesario advertir que esta Política de Privacidade pode variar en función dos requisitos lexislativos ou de autorregulación, polo que se recomenda aos usuarios que a visiten periodicamente.

Información sobre datos persoais obxecto de tratamento

Todos os datos persoais que poidan ser facilitados polos interesados ​​non serán utilizados para fins distintos dos expresados ​​no momento da súa achega, segundo o caso concreto de que se trate, nin se comunicarán a terceiros salvo naqueles supostos legais nos que dita a comunicación. pode realizarse ou se existe o consentimento expreso do interesado. Para obter información sobre as finalidades, cesións e comunicacións a terceiros para o seu tratamento específico, consulte o Rexistro de Actividades de Tramitación.

A base legal que lexitima o tratamento dos seus datos persoais pode ser de distinta natureza. A base xurídica concreta dun tratamento concreto pódese consultar no noso Rexistro de Actividades de Tramitación.

Os datos persoais tratados para cada unha das finalidades indicadas ao interesado conservaranse durante os prazos legalmente establecidos. Para obter máis información sobre os períodos de conservación dun tratamento específico, consulte o Rexistro de Actividades de Tramitación.

Para obter máis información sobre un tratamento en particular, consulte o  Rexistro de actividade do tratamento.

 

Responsable do tratamento

A Deputación da Coruña é a responsable de todo o tratamento de datos de carácter persoal que se realice no desenvolvemento da súa propia actividade. En canto aos tratamentos de datos derivados da prestación de asistencia a favor doutras administracións públicas, actuará como encargado do tratamento.

Delegado de Protección de Datos

A Deputación da Coruña conta cun Delegado de Protección de Datos,  co que se pode contactar a través do seguinte correo electrónico:   degadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal  .

Dereitos dos interesados

En relación cos dereitos dos interesados, calquera persoa ten dereito a obter a confirmación da existencia dos seus datos obxecto de tratamento, a acceder aos seus datos persoais, a solicitar a rectificación dos datos que resulten inexactos ou, no seu caso, a solicitar a súa supresión. . , cando por outros motivos os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos ou o interesado retire o consentimento outorgado. En determinados casos, o interesado poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só se conservarán conforme á normativa vixente. Se é o caso, poderá exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, que se entregará nun formato estruturado para uso común ou lectura automática, a vostede ou ao novo responsable do tratamento que designe.

Contido dos dereitos recoñecidos nos artigos 15 a 22 da RXPD na súa aplicación polo responsable do tratamento:

• Dereito de acceso: o interesado poderá solicitar e obter, de forma gratuíta, información sobre os seus datos persoais que están a tratar, a súa procedencia e as comunicacións realizadas ou previstas realizar con eles. O dereito de acceso non se poderá exercer en intervalos inferiores a 6 meses, salvo causa xustificada.

• Dereito de rectificación: rectificaranse os datos persoais cando sexan inexactos ou incompletos. De ser o caso, o interesado achegará a documentación que acredite a dita rectificación.

• Dereito de supresión: os datos persoais eliminaranse se concorre algunha das seguintes circunstancias:

a) Non son necesarios para os fins para os que foron recollidos
b) Retirada do consentimento, sendo esta a única base lexitimadora do tratamento
c) Exércese o dereito de oposición e non existen outras causas lexítimas para o tratamento

d) Existencia dunha obriga legal que estableza a supresión dos ditos datos

• Dereito á limitación do tratamento: O tratamento dos datos poderá ser limitado, a petición do interesado, cando:

a) Cuestionase a exactitude de dúas informacións

b) O tratamento é ilícito e non solicita o dereito de supresión
c) Necesitas no curso dunha reclamación

d) Se se exerceu o dereito de oposición e se comproba se as razóns lexítimas do responsable prevalecen sobre as do interesado.

• Dereito á portabilidade dos datos: o interesado poderá recibir os datos facilitados e transmitilos a outro responsable do tratamento, sempre que o devandito tratamento se realice por medios automatizados e a súa legalidade se basee unicamente no consentimento ou na necesidade do mesmo. tramitación para a execución dun contrato.

• Dereito de oposición: nos casos en que o consentimento do afectado non sexa necesario para o tratamento dos datos persoais, ou non sexa necesario para a execución dunha oposición, e sempre que unha lei non dispoña outra cousa, o interesado poderá opoñerse. o tratamento cando existan motivos fundados e lexítimos relacionados cunha determinada situación persoal.

Para exercer estes dereitos ante a Deputación Provincial da Coruña, deberá presentar unha solicitude no seu Rexistro, cuxo enderezo é avenida Porto da Coruña, nº 2-15003 A Coruña. Para tal efecto, e se o interesado o desexa, poderá utilizar o modelo de solicitude que a Deputación pon á súa disposición. Tamén poderá tramitar esta solicitude a través da sede electrónica da Deputación, se dispón dos correspondentes certificados dixitais (  https://sede.dacoruna.gal  ).

Se considera que o exercicio dos seus dereitos non foi debidamente atendido, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Medidas de seguridade

As medidas de seguridade adoptadas pola Deputación Provincial da Coruña son as esixidas, segundo o disposto no artigo 32 da RXPD. Neste sentido, a Deputación da Coruña, tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación e a natureza, alcance, contexto e finalidades dos tratamentos, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos. e liberdades das persoas físicas, estableceu as medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir o nivel de seguridade adecuado ao risco existente.

En todo caso, a Deputación da Coruña puxo en marcha mecanismos suficientes para:

1. Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resistencia permanente dos sistemas e servizos de tratamento.

2. Restaurar rapidamente a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais, en caso de incidencia física ou técnica.

3. Verificar, avaliar e valorar periodicamente a eficacia das medidas técnicas e organizativas postas en marcha para garantir a seguridade do tratamento.

4. Pseudonimizar e cifrar os datos persoais, se é o caso.

En caso de vulneración da seguridade dos datos persoais que poida supoñer un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas, o interesado recibirá a información correspondente segundo o artigo 34 da RXPD. 

hipervínculos web paxina

A páxina web da Deputación da Coruña poderá incluír hipervínculos a outros sitios que non estean operados nin controlados pola Deputación. Por este motivo, a Deputación Provincial da Coruña non garante nin se fai responsable da licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos dos devanditos sitios web nin das súas prácticas de privacidade. Teña en conta que, antes de facilitar a súa información persoal a estes sitios web distintos do Concello da Coruña, o seu cumprimento de protección de datos pode diferir do noso. 

Para calquera dúbida sobre a Política de Privacidade expresada anteriormente, pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos.